محصولات شیمیایی گونه هایی هستند که از واکنش های شیمیایی به وجود می آیند.

در طی یک واکنش شیمیایی، واکنش دهنده ها پس از عبور از یک حالت انتقال انرژی بالا به محصولات تبدیل می شوند.

این فرآیند منجر به مصرف واکنش دهنده ها می شود.

این می تواند یک واکنش خود به خودی یا با واسطه کاتالیزورهایی باشد که انرژی حالت گذار را کاهش می دهند، توسط حلال هایی که محیط شیمیایی لازم برای انجام واکنش را فراهم می کنند.

محصولات بر اساس قرارداد در سمت راست ترسیم می شوند، حتی در مورد واکنش های برگشت پذیر.

خواص فرآورده ها انرژی آنها به تعیین چندین ویژگی یک واکنش شیمیایی کمک می کند.

خواص یک محصول می‌تواند استخراج و خالص‌سازی را پس از یک واکنش شیمیایی آسان‌تر کند، به‌ویژه اگر محصول حالت ماده متفاوتی نسبت به واکنش‌دهنده‌ها داشته باشد.

تولید مواد شیمیایی

این محصولات ممکن است مواد پیشرفته تر یا مواد بسیار ساده ای باشند که نمی توان آنها را از منابع طبیعی تهیه کرد.
محصولات متنوعی از طریق تولید مواد شیمیایی تولید می شود تا نیازهای مختلف دنیای مدرن را برآورده کند.
محصولات به جای آنچه که حاوی مواد شیمیایی هستند، برای کارهایی که می توانند انجام دهند فروخته می شوند.

تغییرات انرژی در واکنش های شیمیایی

جذب انرژی در هنگام شکستن پیوندهای شیمیایی و آزاد شدن انرژی هنگام تشکیل پیوندهای شیمیایی، واکنش های شیمیایی تقریباً همیشه شامل تغییر انرژی می شود.
تغییر انرژی در یک واکنش شیمیایی به دلیل تفاوت در مقدار انرژی شیمیایی ذخیره شده بین محصولات و واکنش دهنده ها است.
در واکنش‌های گرمازا، محصولات آنتالپی کمتری نسبت به واکنش‌دهنده‌ها
دارند، اکنش گرمازا آنتالپی واکنش منفی است.
انرژی مورد نیاز برای شکستن پیوندها در واکنش دهنده ها کمتر از انرژی آزاد شده در هنگام تشکیل پیوندهای جدید است.
در واکنش های گرماگیر، محصولات آنتالپی بیشتری نسبت به واکنش دهنده ها دارند

انواع مواد شیمیایی

مواد آلی

مواد معدنی

تفاوت مواد شیمیایی

مهمترین تفاوت میان مواد شیمایی آلی و مواد شیمایی معدنی در کربن موجود در آنها است.
در مواد شیمیایی آلی، کربن عنصری جدایی ناپذیر است اما در مواد شیمیایی معدنی کربن به ندرت یافت میشود.

مواد شیمیایی آلی و مواد شیمیایی معدنی از لحاظ مقاومت با یکدیگر تفاوت هایی دارند. مقاومت حرارتی مواد شیمیایی آلی از مواد شیمایی معدنی کمتر میباشد.